آیا استفاده از پرینت سه بعدی برای نمونه سازی بصرفه است؟