قالب سازی سیلیکون

یکی از تکنولوژی ها در صنعت قالب سازی است. قالب سازی با استفاده از سیلیکون است.قالب های سیلیکونی انعطاف بسیار پایین تری نسبت به قالب های فلزی یا ABSمشابه دارد .